KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

– Każdy nauczyciel stosuje technologię komputerową na swoich zajęciach.

– Sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.

– Klasopracownie posiadają nowoczesne meble przystosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

– Sala gimnastyczna jest bogato wyposażona w sprzęt sportowy.

– Nauczyciele wychowania fizycznego oferują uczniom różnorodne formy zajęć sportowych.

– Biblioteka posiada sprzęt multimedialny oraz bardzo bogaty księgozbiór (lektury, słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.)

– Prowadzi akcje zachęcające do czytelnictwa – Dostęp do Internetu,

– Posiada przestronne pomieszczenie, – Organizuje konkursy rozwijające czytelnictwo,

– Promuje swoją działalność w całej szkole.

– Każdy nauczyciel stosuje technologię komputerową na swoich zajęciach.

– Sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.

– Klasopracownie posiadają nowoczesne meble przystosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

– Sala gimnastyczna jest bogato wyposażona w sprzęt sportowy.

– Nauczyciele wychowania fizycznego oferują uczniom różnorodne formy zajęć sportowych.

– Biblioteka posiada sprzęt multimedialny oraz bardzo bogaty księgozbiór (lektury, słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.)

– Prowadzi akcje zachęcające do czytelnictwa – Dostęp do Internetu,

– Posiada przestronne pomieszczenie, – Organizuje konkursy rozwijające czytelnictwo,

– Promuje swoją działalność w całej szkole.

1) Oferujemy naszym uczniom wiele form zajęć pozalekcyjnych wybranych przez rodziców i uczniów, wspierających ich rozwój:

– koła zainteresowań,

– zajęcia sportowe, – zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce. – wyjazdy na wycieczki, rajdy piesze, zielone szkoły

2) Jako szkoła ponosimy odpowiedzialność za to, czy nasi uczniowie dobrze sobie poradzą w gimnazjum. Jednym z ważnych warunków jest dobre napisanie sprawdzianu po szóstej klasie. Staramy się przygotować uczniów poprzez:

– organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do sprawdzianu,

– diagnozowanie osiągnięć uczniów w formie próbnych sprawdzianów,

– analizowanie wyników sprawdzianów i modyfikowanie sposobu pracy z uczniami na podstawie wniosków z tej analizy.

3) Motywujemy uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, (np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem zdolnym).

Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

– Organizujemy imprezy szkolne środowiskowe (Święto Edukacji Narodowej, Imieniny Szkoły, Konstytucja 3-go Maja, Święto Niepodległości, Dni Małogoszcza, Festyny rodzinny).

– Bierzemy udział w życiu środowiska lokalnego (udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcja „Góra grosza”, szkolne koło PCK, Mikołajki dla każdego).

Oferujemy wiele form zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój uczniów:

– Koła zainteresowań

– Zajęcia wyrównawcze

– Chór

– Zajęcia sportowe

– Strzelnica sportowa

– Praca z uczniem zdolnym

Współpraca z rodzicami odbywa się w każdym obszarze życia szkoły:

– Uroczystości i imprezy szkolne

– Wycieczki szkolne

– Współudział w tworzeniu dokumentacji wewnątrzszkolnej

– Pomoc w pozyskiwaniu sponsorów – Wywiadówki oraz rozmowy indywidualne na temat osiągnięć i trudności w nauce

– Bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, których celem jest m.in. integracja naszej szkolnej społeczności

– Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów

– Współpraca z fundacjami PCK oraz udział w akcjach charytatywnych

– Prężnie działający samorząd uczniowski – Zbiórki paczek do domów dziecka

– Wyrównywanie trudności edukacyjnych poprzez zespoły wyrównawcze

– Współpraca z poradnią pedagogiczną

– Rozmowy z panią pedagog

– Prelekcje wspomagające uczniów w problemach w szkole i w domu

– Świadomość możliwości uzyskania pomocy pośredniej poprzez udostępnienie adresów i telefonów z odpowiednimi instytucjami

– Dzieci otrzymują warzywa, owoce, mleko,

– Wszyscy chętni mogą korzystać z obiadów,

– Prowadzenia jest „elmeksowanie” zębów, – Pielęgniarka realizuje programy profilaktyczne, m.in. „Zdrowy uśmiech”,

– Dzieci uczestniczą w zajęciach pomocy przedmedycznej,

– Z okazji Dnia Zdrowia gazetki, konkursy szkolne,

– Organizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe, wyjazdy na basen, rajdy piesze.

– Zajęcia prowadzą nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami,

– Chętnie wymieniają się doświadczeniami i współpracują zespołowe,

– Umiejętności i wiedza nauczyli są pomocne w osiąganiu sukcesów uczniów.

Podejmujemy działania w zakresie:

– przygotowania projektów szkolnych w ramach programu Kapitał Ludzki, projektów marszałkowskich i ministerialnych

– przystępujemy do konkursów,

– wdrażania projektów związanych z poprawą estetyki otoczenia wokół szkoły,

– wynajmu pomieszczeń szkolnych,

– poszukiwania sponsorów.

Bardzo dbamy o rozwój kultury fizycznej naszych uczniów. Szczególny nacisk kładziemy na prawidłowy rozwój fizyczny uczniów klas młodszych:

– organizujemy rozgrywki sportowe na poziomie szkoły, gminy, powiatu oraz zawody strzeleckie,

– sprawnie działa SKS,

– mamy osiągnięcia sportowe na poziomie szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim w zakresie piłki nożnej, koszykówki, biegów przełajowych.

Tworzymy sieć współpracy z:

– Poradnią Psychologiczno

– Pedagogiczną, dzięki której nasi uczniowie otrzymują profesjonalne wsparcie w formie diagnozy i zaleceń do indywidualnej pracy, a także zajęć terapeutycznych. Nasi nauczyciele uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez tę instytucję. Psychologowie i pedagodzy prowadzą także warsztaty dla uczniów w szkole; – instytucjami pomocy społecznej

– pomagamy w organizowaniu właściwej pomocy rodzinom uczniów znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

– samorządem lokalnym

– aktywnie uczestniczymy w festynach i imprezach środowiskowych;

– prezentujemy osiągnięcia uczniów i szkoły

– przekazujemy na bieżąco informacji o prowadzonych działaniach, inicjatywach, zapoznajemy środowisko z efektami dokonanych pomiarów, umieszczając aktualności na stronie internetowej UMiG;

– utrzymujemy ścisłą współpracę z mediami;

– unowocześniamy i stale aktualizujemy szkolną stronę internetową

Scroll to Top
Skip to content